Metin Madenciliği Yöntemleri ile Twitter Verilerinden Bilgi Keşfi


Creative Commons License

Beşkirli A., Gülbandılar E., Dağ İ.

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilişim Dergisi, vol.2, no.1, pp.21-25, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Recently with the development of information technologies, the amount of data is increasing day by day. Text mining, which analyze, interpret, process data and  access meaningful information from the data, is increasing in importance. As a result  of text mining, it is possible to transform data into information. In the text mining method, texts  are  considered  as  data  sources.  Text  mining  is  used  to  access  the  information  requested  from  the  texts.  The  data  are  collected  from  twitter.  First  set  of  th e  data  is  collected during the 3rd phase trials of the covid19 vaccine, whereas second set of data is collected after the serial production announcement of the covid19 vaccine during the 3rd phase. Then, emotional analysis of the data was made. Significant  differences were found in the emotion analysis, according to the text mining results.

Son  zamanlarda  bilişim  teknolojilerinin  gelişmesiyle  birlikte  veri  miktarı  gün geçtikçe  artmaktadır.  Bir  verinin  bilgiye  dönüşmesi  için  verilerin  analiz  edilmesi, yorumlanması, işlenmesi ve bunlara bağlı olarak verilerden anlamlı bilgilere erişmek için kullanılan bir yöntem olan metin madenciliğinin önemi de artmaktadır. Metin madenciliği yönteminde,  veri  kaynağı  olarak  metinler  ele  alınmaktadır.  Metin  madenciliği, metinlerden istenilen bilgiye erişmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, ilk olarak literatürde önemli bir yere sahip olan metin madenciliği yöntemi ile twitter üzerinden aşı (vaccine) ile ilgili iki farklı veri elde edilmiştir. Daha sonra ise verilerin duygu analizleri yapılmıştır.  İlk veri seti  covid19 aşısı 3. faz denemeleri  esnasındaki  elde edilen  twitter verilerinden oluşmakta iken ikinci veri seti covid19 aşısının 3. faz denemeleri esnasında seri üretim duyurusu yapıldıktan sonra elde edilen  twitter  verilerinden oluşmaktadır. Bu verilere  göre  yapılan  duygu  analiz  sonuçlarında  önemli  farklılıkların  olduğu  tespit edilmiştir.