Henoch schonlein purpuralı bir hastada posterior reversibl ensefalopati sendromu: Olgu sunumu


Çetin N., Kavaz Tufan A., Çarman K. B., Tokdemir U.

5. BAHAR PEDİATRİ GÜNLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 5 - 07 March 2020, pp.180

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.180
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Henoch Schonlein purpurası (HSP) çocukluk çağının en sık vasküliti olup genellikle alt ekstremitede

palpabl purpurik döküntü, poliartralji ve gastrointestinal tutulum ile seyreder. Ancak vaskülitik tutulum nadir

de olsa diğer sistemleri de etkileyebilmektedir. Bu yazıda posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES)

gelişen HSP’li bir hasta, nadir görülmesi nedeni ile sunulmuştur.

Olgu sunumu: Beş yaşında klas II HSP nefriti ile takip edilen kız hasta, izleminin 9. ayında baş ağrısı

olması nedeni ile getirildi. Ani olarak gelişen ataksik yürüyüş, hareketlerde yavaşlama saptanan hastanın

fizik muayenesinde obje takibi yoktu, disdiadokinezisi mevcuttu. Her iki gözde ışık refleksi alınamayan

hastanın sola lateralizasyonu olduğu izlendi. Sol kol ve sol bacakta ritmik tonik atımlar eşliğinde

konvülziyonu gelişen hastanın çekilen kraniyal MR görüntülemesinde sağ hemisferde ağırlıklı olarak izlenen

parietal, kortikal ve subkortikal ödem ile kortikal difüzyon kısıtlaması saptandı. Serebral arteriyal MR

anjiyografisinde bilateral posterior serebral arterin dallarında ve superior serebellar arterde vaskülit ile

uyumlu bulgular izlendi. Çekilen elektroensefalografisinde ensefalit ile uyumlu olacak şekilde, sağ

oksipitalde belirgin olmak üzere her iki oksipitalde zemin aktivitesi yavaşlaması izlendi. Henoch Schönlein

purpurasına ikincil PRES olarak değerlendirilen hastaya fenitoin, pulse steroid (30 mg/kg/gün) ve

siklofosfamid infüzyonu uygulandı. Klinik bulguları gerileyen hasta idame steroid ve aylık siklofosfamid

tedavisi planlanarak taburcu edildi.

Sonuç: Nörolojik bulguları olan HSP’li hastalarda vaskülitik tutulumun yanı sıra PRES olabileceği de akla

getirilmelidir. Bu nedenle bu hastalar nörolojik bulgular açısından yakından izlenmelidir.