TRİYAS YAŞLI KARBONATLARDA İLK DURAYLI İZOTOP ANALİZİ SONUÇLARI, KOCAELİ, KB TÜRKİYE


OKUR K., YILMAZ İ. Ö., KUTLUK H., KILIÇ A. M.

Uluslararası Katılımlı Sedimantoloji Çalışma Grubu 2020 Çalıştayı, Balıkesir, Turkey, 2 - 04 September 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

THE FIRST RESULTS OF STABLEISOTOPE ANALAYSIS OF TRIASSIC CARBONATES IN KOCAELI, NW TURKEY

 

Kübra Okura, İsmail Ömer Yılmazb, Hatice Kutluka, Ali Murat Kılıçc

a Eskişehir Osmangazi University, Department of Geological Engineering, Eskişehir, Turkey

b Middle East Techical University, Department of Geological Engineering, Ankara, Turkey

c Balıkesir University, Department of Geological Engineering, Balıkesir, Turkey

 (kokur@ogu.edu.tr)

 

ABSTRACT

 

This study was carried out in Kocaeli Triassic sequence, one of the best examples of the Alpine Triassic sequence in the world, and in this context, Triassic foraminifera were studied and stable isotope analyses of Triassic rocks sampled in the region were carried out.

 

In order to reveal the geological history of the Kocaeli Triassic sequence in more detail and to reach environmental interpretations with numerical data, the data obtained within the scope of the oxygen and carbon stable isotope analyzes performed for the first time in the region were compared with the guideline data and the determined deviation values ​​were interpreted. The anomalies along the δ18O and δ13C isotope curves in the Olenekian and Anisian levels were detected. These anomalies give the result thateffective diagenesis in two different levels in Middle Olenecian and in Middle Anisian were present and periodic sea level changes and temperature fluctuations might be mutually related in this time periods.

 

The living conditions of organisms, local terrestrialization, mass extinction and subsequent recovery phases, differences in fossil sizes and shell composition were evaluated according to oxygen and carbon isotope values ​​and micropaleontological data obtained from Induan-Anisian rocks of Kocaeli Triassic.

 

As a result of these studies, paleoenvironment and paleoecological data for the Triassic succession with marine characteristics were brought to the literature, and a quality data set that could be used in global correlation was created.

 

 

Keywords: Isotope Analysis, Gebze, Kocaeli Peninsula, Foraminifera, Triassic

TRİYAS YAŞLI KARBONATLARDA İLK DURAYLI İZOTOP ANALİZİ SONUÇLARI, KOCAELİ, KB TÜRKİYE  

 

Kübra Okura, İsmail Ömer Yılmazb, Hatice Kutluka, Ali Murat Kılıçc

a Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloi Mühendisliği Bölümü, Eskişehir

b Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara

c Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balıkesir

 (kokur@ogu.edu.tr)

 

ÖZ

 

Bu çalışma Alp Tipi Triyas istifinin dünyadaki en iyi örneklerinden biri olan Kocaeli Triyas istifinde gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda Triyas foraminiferleri çalışılmış ve bölgeden derlenen örneklerde Triyas karbonat kayalarının izotop analizleri gerçekleştirilmiştir.

 

Kocaeli Triyas istifinin jeolojik tarihçesinin daha ayrıntılı olarak ortaya konması ve ortamsal yorumlara sayısal verilerle ulaşılabilmesi amacıyla bölgede ilk kez gerçekleştirilen oksijen ve karbon duraylı izotop (δ18O ve δ13C) analizleri kapsamında elde edilen verilerin kılavuz verilerle karşılaştırılarak yorumlanması ve belirlenen sapma değerlerinin ortaya konulmasıyla Olenekiyen ve Anisiyen’de δ18O ve δ13C izotop eğrilerinde anomaliler tespit edilmiştir. Bu anomaliler Orta Olenekiyen’de ve Orta Anisiyen’de ikişer farklı seviyede etkin diyajenezin varlığına dikkate çekmektedir, değişen sıcaklık değişimleri ile dönemsel deniz hareketlerinin ilişkili olabileceği sonucunu vermektedir.

 

Kocaeli Triyası’na ait İnduen-Anisyen kayalarından elde edilen mikropaleontoloji ve oksijen ve karbon izotop verilerine göre organizmaların yaşam koşulları, yerel karasallaşmalar, toplu yok oluş ve sonrasındaki toparlanma evreleri ile fosil boyutlarındaki farklılıklar ve kavkı bileşimi değerlendirilmiştir.

 

Yapılan bu çalışmalar sonucunda denizel özellik gösteren Triyas istifi için paleortam ve paleoekolojik veriler literatüre kazandırılmış, global korelasyonda kullanılabilecek kalitede bir veri seti oluşturulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler:   İzotop Analizi, Gebze, Kocaeli Yarımadası, Foraminifera, Triyas