Pediyatrik Yoğun Bakım Ünitesinde Gastointestinal Tutulumu Olan MIS-C Hastalarının Değerlendirilmesi


Bozan G., Kıral E.

21.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 20 March 2022, pp.93-94

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.93-94
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Çocuklarda Multisistem Enflamatuvar Sendrom (MIS-C), şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs-2 (SARS-CoV-2) enfeksiyonunun nadir fakat yaşamı tehdit eden bir komplikasyonudur. MIS-C hastalarında sıklıkla akut karına benzeyen gastrointestinal belirti ve semptomlar bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı MIS-C’ye bağlı gastrointestinal bulguları ve komplikasyonları değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Eylül 2020 ile Ekim 2021 tarihleri arasında çocuk yoğun bakım ünitemizde MIS-C’li 32 çocuğun [ortanca yaş 7, 15 erkek (%47)] tıbbi kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi. Demografik, klinik- epidemiyolojik özellikler, tedavileri incelendi.

Bulgular: Tüm hastaların birkaç hafta önce kendilerinde veya ailelerinde SARS-CoV-2 enfeksiyonu öyküsü vardı ve hepsi MIS-C kriterlerini karşılamaktaydı. Yirmi hasta (%63) diğer klinik bulgulara ek olarak gastrointestinal bulgular (karın ağrısı, kusma, ishal) ile başvurdu. Beş hastada akut karın tablosu görüldü. Dört hastada cerrahi operasyona rağmen klinik düzelme olmaması üzerine MIS-C kriterleri ve antikor titreleri çalışıldı. Bir hasta apendektomi yapılmadan MIS-C tanısı aldı. Tüm hastaların antikor titreleri pozitif, D-dimer, fibrinojen, pro-BNP, prokalsitonin gibi enflamasyon belirteçleri çok yüksekti. Akut karın tablosuna ek olarak şok tablosundaydılar ve katekolamin desteği ihtiyaçları vardı. MIS-C kriterlerini karşılayan tüm hastalar intravenöz immünoglobulin (İVİG) ve steroid tedavisiyle hızla normotansif hale gelip akut karın tabloları geriledi ve dramatik şekilde düzelme gösterip ilgili servislere devredildiler.

Sonuç: Pandemi sürecinde çocuklar MIS-C tablosunda şiddetli semptomlarla yoğun bakımlara yatırılmaktadır. Önemli bir kısmı gastrointestinal bulgularla başvurmaktadır. Akut karın tablosundaki bazı hastalar ameliyata rağmen klinik olarak düzelmemekte ve MIS-C tanısıyla uygun tedavi altında çok iyi klinik yanıt vermektedirler. Uzamış yüksek ateş, yüksek enflamasyon belirteçleri ve açıklanamayan gastrointestinal bulgular varlığında COVID-19 öyküsü sorgulanmalı, antikor titreleri ölçülmeli, kriterler sorgulanmalı ve MIS-C tanısı akılda tutulmalıdır.