Candida Dışı Nadir Maya Fungemilerinde Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi


Yılmaz M., Öz Y., Başayiğit M., Gündüz E., Bulduk T.

XL Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2022, pp.412

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.412
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

SS-140 - Candida Dışı Nadir Maya Fungemilerinde Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Mustafa YILMAZ1 , Yasemin ÖZ1 , Mehmet BAŞAYİĞİT1 , Eren GÜNDÜZ2 , Tuba BULDUK3 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı 3 Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Giriş ve Amaç: Başta C. albicans olmak üzere, Candida türleri tüm dünyada fungemilerin en sık nedenidir. Bununla birlikte, daha az sıklıkla görülen diğer maya mantarları bağışıklığı baskılanmış konaklarda yaşamı tehdit eden ciddi enfeksiyonlarla ilişkilendirilmiştir. Candida dışı fırsatçı maya enfeksiyonlarının önemi bilinmekle birlikte, bu patojenlerin mevcut epidemiyolojik özellikleri hakkındaki bilgiler sınırlıdır ve antifungal ilaçlara değişken duyarlılık profillerine sahiptirler. Bu çalışmada kan kültürlerinden izole edilen Candida dışı nadir mayaların neden olduğu fungemilerin risk faktörleri açısından Candida fungemileri ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında, 2014-2022 yılları arasında kan kültüründen Candida dışı maya mantarı (CDM) izole edilen erişkin hastalar çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu, her bir CDM için en az iki olmak üzere, bu mayaların izole edildiği tarihe en yakın tarihte Candida spp. izole edilen erişkin hastalardan oluşturuldu. Risk faktörleri olarak; yaş, cinsiyet, altta yatan hastalık, komorbidite, hastanede yatış süresi, immün baskılayıcı tedavi, nötropeni varlığı ve süresi, nötrofil sayısı retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular ve Sonuç: Belirlenen tarih aralığında 17 hastanın kan kültüründe CDM üredi; Saprochaete capitata (n=6), Trichosporon spp (n=4), Rhodotorula mucilaginosa (n=4), Geotrichum spp (n=3). Kandidemi kontrol grubunda ise aynı tarih aralığında kan kültüründe Candida spp. üreyen 44 hasta yer aldı. CDM fungemili hastalar ile kandidemili kontrol grubunda yaş ortalamaları benzer bulunduğu halde (sırasıyla 60 ve 63), CDM fungemili hastalarda kadın cinsiyetin oranı daha yüksekti (%53’e %36). İmmün baskılayıcı tedavi sıklığı CDM üreyen hastalarda kandidemili hastalara göre daha yüksekti (sırasıyla %53 ve %20). CDM fungemili hastalarda altta yatan hastalık olarak malignite sıklığı %71, kandidemili hastalarda ise %52 olduğu halde; CDM fungemili hastaların %65’inde, kandidemili hastaların ise %7’sinde hematolojik malignite mevcuttu. Kandidemili kontrol hastalarında nötropeni (<500/mm3) sıklığı %7 olduğu halde, CDM fungemili hastaların %47’si nötropenik olarak belirlendi. Bu çalışmada, immün baskılayıcı tedavi uygulanması, altta yatan maligniteler ve nötropeni Candida dışı nadir maya fungemileri için risk faktörü olarak saptanmıştır. Candida dışı nadir mayalarda antifungal duyarlılık özellikleri değişkenlik göstermekle birlikte, başta ekinokandinler olmak üzere belirgin antifungal direnç, tedavisi güç ve nispeten mortalitesi yüksek enfeksiyonlarla sonuçlanmaktadır. Bu nedenle, belirli risk faktörlerine sahip hastalarda, bu tür mantarların neden olduğu enfeksiyonların da ayırıcı tanıda düşünülmesi ve etkenin izolasyonu, identifikasyonu ve antifungal duyarlılık özelliklerinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Anahtar Kelimeler: risk faktörleri, kan kültürü, fungemi, Candida dışı nadir maya Kaynakça 1. Alp S, Gulmez D, Ayaz CM, Arikan-Akdagli S, Akova M. Fungaemia due to rare yeasts in a tertiary care university centre within 18 years. Mycoses. 2020 May;63(5):488-493. 2. Fernández-Ruiz M, Guinea J, Puig-Asensio M, Zaragoza Ó, Almirante B, Cuenca-Estrella M, Aguado JM; CANDIPOP Project; GEIH-GEMICOMED (SEIMC) and REIPI. Fungemia due to rare opportunistic yeasts: data from a population-based surveillance in Spain. Med Mycol. 2017 Feb 1;55(2):125-136. 3. Lin SY, Lu PL, Tan BH, Chakrabarti A, Wu UI, Yang JH, Patel AK, Li RY, Watcharananan SP, Liu Z, Chindamporn A, Tan AL, Sun PL, Hsu LY, Chen YC; Asia Fungal Working Group (AFWG). The epidemiology of non-Candida yeast isolated from blood: The Asia Surveillance Study. Mycoses. 2019 Feb;62(2):112-120. 4. Miceli MH, Díaz JA, Lee SA. Emerging opportunistic yeast infections. Lancet Infect Dis. 2011 Feb;11(2):142-51. 5. Chitasombat MN, Kofteridis DP, Jiang Y, Tarrand J, Lewis RE, Kontoyiannis DP. Rare opportunistic (non-Candida, non-Cryptococcus) yeast bloodstream infections in patients with cancer. J Infect. 2012 Jan;64(1):68-75.