The Validity of the Environmental Kuznets Curve Approach in Newly Industrialized Countries: 1980-2021 Period


Creative Commons License

KOPUK E.

Journal of Yasar University, vol.18, no.69, pp.132-150, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 69
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.19168/jyasar.1219146
  • Journal Name: Journal of Yasar University
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.132-150
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

In the study, it is aimed to determine under the Environmental Kuznets Curve Hypothesis whether the newly industrialized countries, which need high output in order to gain competitive advantage, provide their economic development by considering environmental policies. For this purpose, the hypothesis was tested with panel data analysis for the years 1980-2021. In the study, CADF unit root, Westerlund cointegration and Augmented Mean Group Estimator (AMG) tests were used. According to the obtained findings, although it is observed that there is a long-term relationship between the variables, it has been determined that the increase in per capita income in Brazil and Turkey reduces carbon emissions. In Mexico and the Philippines, it has been observed that increases in income and per capita income, respectively, increase carbon dioxide emissions. Although there is no statistical significance in terms of income per capita for the panel in general within the scope of newly industrialized countries that have not yet completed their development, it has been determined that increases in income used as a control variable increase 𝐶𝑂2 emissions. The results show that the environmental Kuznets curve, which states that increases in per capita income first increase environmental pollution and then decrease it, is valid only in Brazil and Turkey.
Çalışmada rekabet avantajı elde etmek için yüksek çıktıya ihtiyaç duyan yeni sanayileşen ülkelerin çevreci politikalarını dikkate alarak ekonomik gelişimlerini sağlayıp sağlamadığını Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi altında belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında 1980-2021 yılları için hipotez, panel veri analizi ile test edilmiştir. Çalışmada yatay kesit bağımlılığını dikkate alan CADF birim kök, Westerlund eşbütünleşme ve Geliştirilmiş Ortalama Grup Tahmin Edici (AMG) testleri kullanılmıştır. Edinilen bulgulara göre değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu gözlemlenmekle birlikte, Brezilya ve Türkiye’de kişi başı gelirdeki artışın karbon emisyonlarını azalttığı tespit edilmiştir. Meksika ve Filipinlerde ise sırasıyla gelir ve kişi başı gelirdeki artışların karbondioksit emisyonunu artırdığı gözlemlenmiştir. Gelişimlerini henüz tamamlamamış olan yeni sanayileşen ülkeler kapsamında panelin geneli için kişi başı gelire bağlı olarak istatistiki bir anlamlılıkla karşılaşılmasa da,kontrol değişkeni olarak kullanılan gelirdeki artışların 〖CO〗_2 emisyonunu artırdığı saptanmıştır. Sonuçlar kişi başı gelirdeki artışların önce çevresel kirliliği artırdığı, sonra ise azalttığını ifade eden çevresel Kuznets eğrisinin sadece Brezilya ve Türkiye’ de geçerli olduğunu göstermektedir.