İMMUNTURBİDİMETRİK HBA1C SONUÇLARININ RAPORLANMASI ESNASINDA SAPTANAN HB DÜZEYLERİ: RAPORLAMAK NE KADAR DOĞRU?


Creative Commons License

Işıklar Ö. Ö.

Uluslararası Katılımlı XXIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 April 2023, pp.149

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.149
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: İmmunturbidimetrik yöntem kullanılarak elde edilen HbA1c sonucu, glikozillenmiş hemoglobinin (HbA1c) toplam hemoglobine (Hb) oranı olarak hesaplanır, bu da ölçüm esnasında total Hb seviyesinin saptanması gerekliliğini doğurur. Bu çalışmada, hastanemizde rutin kan sayım cihazlarında ölçülen Hb düzeyleri ile immunturbidimetrik HbA1c ölçümü esnasında ölçülen Hb düzeylerini karşılaştırmak, immunturbidimetrik yöntem ile saptanan Hb sonuçlarının raporlanmasının hasta yönetimindeki rolünün belirlenmesi hedeflenmiştir.

Yöntem: Bu retrospektif gözlemsel tanımlayıcı çalışmada 01.01.20220-31.07.2020 tarihleri arasında 18-65 yaş hastaların ESOGÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarında eş zamanlı çalışılmış HbA1c düzeyleri ve tam kan sayımından elde edilen Hb değerleri LBYS sisteminden tarandı. Her iki cinsiyette raporlanmış HbA1c düzeylerine göre hastalar normoglisemik (%5.6), prediyabet (%5.7-%6.4) ve diyabet (? %6.5) olarak üç gruba ayrıldı. Her grupta immunturbidimetrik yöntem ile elde edilen Hb düzeyleri ile kan sayım cihazlarından elde edilen Hb düzeyleri karşılaştırıldı. Ayrıca her iki cinsiyette hastaların anemik olup olmamasına göre gruplandırıldığındaki Hb sonuçları ile immunturbidimetrik yöntem ile elde edilen Hb sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular: İster kadın ister erkek cinsiyette her üç grupta (normoglisemik, prediyabet ve diyabet) immunoturbidimetrik yöntem kullanılarak ölçülen Hb düzeyleri kan sayım cihazından elde edilen Hb düzeylerinden anlamlı olarak daha yüksekti (kadınlarda sırasıyla 15.5, 15.8 ve 15.1’e 13.2,13.6 ve 12.8 (p<0.001), erkeklerde sırasıyla 18.0, 17.7, 16.8’e 15.4, 15.3 ve 14.5(p<0.001)). Kan sayım cihazlarından elde edilen Hb düzeyleri kullanılarak hastalar anemik ve non-anemik olarak gruplandırıldığında hem kadınlar hem de erkeklerde immunturbidimetrik yöntem ile ölçülmüş Hb düzeyleri kan sayım cihazlarından elde edilmiş Hb düzeylerinden anlamlı olarak daha yüksek tespit edildi (Kadınlarda anemik grupta sırasıyla 13.4’e 11.2 ve non-anemik grupta 15.8’e 13.6 (p<0.001), erkeklerde anemik grupta 13.6’ya 11.6 ve non-anemik grupta 17.9’a 15.4 (p<0.001)).

Sonuç: İmmunturbidimetrik yöntem kullanılarak HbA1c düzeylerinin saptanması sırasında elde edilen Hb düzeyleri kan sayım cihazlarından elde edilen Hb düzeylerinden önemli ölçüde yüksektir. HbA1c düzeylerinin saptanması esnasında ölçülen Hb düzeyleri klinisyeni hastanın yönetiminde yanlış yönlendireceği için raporlandırılmamalıdır.