THE EFFECT OF REHABILITATION SERVICES ON THE SOCIAL FUNCTIONALITY OF THE PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA IN A COMMUNITY MENTAL HEALTH CENTER


Creative Commons License

Yılmaz Karaman İ. G.

TPD 22. YILLIK TOPLANTISI ve KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2018, vol.29, pp.55

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 29
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.55
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: No

Abstract

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZINDE VERILEN

REHABILITASYON HIZMETLERININ ŞIZOFRENI

HASTALARININ SOSYAL İŞLEVSELLIKLERINE

ETKISI

İmran Gökçen Yılmaz1

, Meltem İzci Kasal1

, Cem İngeç1

,

Cennet Yastıbaş2

, Dicle Çaldar1

, Ümmü Seda Kurt1

,

Mustafa Güleç1

1

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir

2

Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İzmir

AMAÇ: Şizofreni tedavisinde antipsikotik ilaçlar çok önemli yer tutar.

Ancak ilaçların sosyal işlevselliğe etkisi sınırlıdır. Psikiyatrik rehabilitasyon hizmetlerinin sosyal işlevselliği geliştirdiği çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada toplum ruh sağlığı merkezine (TRSM) başvuran hastaların ilk üç aylık dönemde sosyal işlevsellikleri ile klinik belirtilerinin

takibi yapılarak değişikliklerin izlenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM: TRSM’ye kayıt olan hastalar ilk başvuruda ve üç ay sonrasında değerlendirilerek Pozitif ve Negatif Sendromlar Ölçeği (PANSS)

ve Bireysel ve Sosyal Performans Ölçeği (PSP) uygulandı. Toplamda 24

hasta çalışmaya dahil edildi. SPSS 22. versiyonu kullanıldı. İstatistiksel

olarak anlamlı p değeri 0. 05’ten küçük olarak kabul edildi.

BULGULAR: Hastaların ilk ve son ölçüm değerleri arasında anlamlı fark olup olmadığı eşleştirilmiş örneklemler t-Test (Paired Sample T

Test) analizleri ile hesaplandı. PANSS ölçeğinin bütün alt ölçeklerinde

takipte anlamlı azalma saptanırken (pozitif alt ölçek =0. 006, negatif

alt ölçek<0. 001, genel psikopatoloji alt ölçeği <0. 001), PSP toplam

puanında anlamlı artış saptandı. (p=0. 002)

TARTIŞMA: Elde edilen bulgular literatür ile uyumludur. Üç aylık kısa

izlemde alınan sonuçlar umut vericidir. Ancak bu çalışmada değerlendirici gruba kör değildir ve kontrol grubu bulunmamaktadır. Psikiyatrik

rehabilitasyon uygulamalarında yol gösterici olması açısından randomize kontrollü çift kör çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Toplum ruh sağlığı, şizofreni, sosyal işlevsellik