Belediyelerde Bütçe Saydamlığı Mali HizmetlerBirim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Bilge S. , Küçükaycan D.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.51, sa.596, ss.101-127, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 51 Konu: 596
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.101-127

Özet

Bu çalışmadaki amaç, belediye bütçelerinin saydamlığını araştırarak, belediyelerce

üretilen mali bilginin saydamlık, hesap verilebilirlik ve denetimi sağlamadaki

yeterliliğini değerlendirmektir. Ayrıca mevcut uygulamalardaki sorun alanları tespit

edilerek, çözüm önerileri de geliştirilmeye çalışılmıştır. Araştırma, Türkiye’deki

16 Büyükşehir Belediyesi, 65 İl Belediyesi ve 143 Büyükşehir İlçe Belediyesinin

mali hizmetler biriminin başındaki başkan ve müdürlerini kapsamaktadır. Mevcut

durumu betimlemeye yönelik olan çalışmada, tarama modeli kullanılmıştır. Anket

aracılığıyla veriler toplanmıştır. Katılımcılara toplam 224 adet anket yollanmış,

veri analizine uygun olarak geri dönen 56 anketin analizi, SPSS 20 programı

ile yapılmıştır. Çalışma sonucunda, belediyelerin bütçe süreçlerinde yeterli

saydamlık düzeyinin olduğu sonucuna ulaşılırken, bütçeyle ilgili bilgilerin kamuoyuyla

paylaşılmasında problemlerin bulunduğu tespit edilmiştir. Belediyelerde

bütçe saydamlığı konusundaki farkındalığı artırması bakımından literatüre katkı

yapması beklenen bu çalışma, mali hizmetler yöneticilerinin bütçe saydamlığı algılarını

tespit eden ilk çalışma olması bakımından da önemlidir.