Globalisation and Ocular Parasitic Infections: A Review of Recent Studies.


Creative Commons License

Doğan N.

Turkiye parazitolojii dergisi, vol.44, pp.239-257, 2020 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 44
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.4274/tpd.galenos.2020.6710
  • Journal Name: Turkiye parazitolojii dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, BIOSIS, CAB Abstracts, CINAHL, EMBASE, MEDLINE, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.239-257
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Dünyanın bazı bölgelerinde önemli oranda morbidite ve mortaliteye neden olan oküler paraziter enfeksiyonlar, son yıllarda seyahatler, savaşlar ve göçlerin etkisiyle endemik alanlardan diğer coğrafi bölgelere kaymaktadır. Bu derlemede; insan gözünde yerleşebilen paraziter etkenleri, bunların yayılış coğrafyaları, hastalığın patogenezi, tanıda kullanılan yöntemler ve tedavilerine yönelik yapılan çalışmalar gözden geçirilerek endemik alanlar dışında rastlanma olasılığına karşı farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. PubMed, MEDLINE, Google vb. veri tabanlarında konuyla ilgili anahtar sözcükler ve son yıllarda yapılan yayınlar gözden geçirilmiştir. Dünyanın birçok yerinde nadir görülen gözün paraziter enfeksiyonunun, ağır çevresel faktörlere ve kötü sağlık koşullarına sahip bölgelerde ve gelişmekte olan ülkelerde insan ve hayvan sağlığını etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiği; seyahatler ve göçlerle birlikte yeni alanlara kaymakta olduğu görülmüştür. Günümüzde savaşlar, göçler, turizm gibi nedenlerle nüfusun farklı coğrafik bölgelere kayması, oküler yerleşimli parazitlerin dağılımını ve endemik olmayan alanlara yayılımını kolaylaştırmıştır. Endemik alanlar dışında, sağlık personelinin gözde yerleşen paraziter enfeksiyonların tanısında yaşadığı güçlükler nedeniyle hastalığın morbidite ve mortalite riski artmaktadır. Bunların hızlı, doğru ve uygun şekilde tanımlanması sadece görme yetisini değil hayat da kurtarabileceği düşünülmüştür. Anahtar Kelimeler: Göz parazit, retinitis, endoftalmi, konjunktivit, üveit, blefarit, tropikal parazitler, zoonotik parazitler, oküler protozoonlar, oküler helmintler, oküler artropodlar, seyahat ve enfeksiyon

Ocular parasitic infections, which lead to significant morbidity and mortality in particular areas, have been shifting from endemic areas to other regions due to tourism, wars and migrations in recent years. This study aimed to review the parasitic factors related to the human eye and their geographical distribution, pathogenesis of the disease and the methods used in and studies conducted for its diagnosis. PubMed, MEDLINE and Google databases were researched and reviewed for relevant keywords in recent publications. Although such parasitic infections are rare in many parts of the world, they continue to be an important public health problem that affects human and animal health in places with poor health conditions. The distribution of ocular parasites and their spread to non-endemic areas are facilitated. The morbidity and mortality risks have been increasing due to the difficulties encountered by health personnel in the diagnosis of these parasitic infections. Defining them accurately and appropriately can save not only eyesight but also lives. Keywords: Eye parasites, retinitis, endophthalmitis, conjunctivitis, uveitis, blepharitis, tropical parasites, zoonotic parasites, ocular protozoa, ocular helminths, ocular arthropods, travel and infection