Students’ Opinions About Distance Anatomy Education and the Unique Features to Distance Anatomy Education; Covid-19 Example


Ortadeveci A., Ermez M. N. , Öz S., Özden H.

21.ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Objectives

Especially in the last 25 years, technology has begun to dominate all areas of our lives. Education is one of the areas where it is impossible to be independent from technology. Many changes that occur in terms of method, material and application in education have become commonplace. Distance education has made a very sudden and holistic entry into the education field due to the COVID-19 pandemic. Although it is relatively easy to find a suitable alternative for theoretical training, the efficiency of distance education in areas that require practice such as medical education is still controversial. Traditional education of Anatomy is based on learning by seeing and touching with cadavers or plastic materials in a way that enables three-dimensional thinking. Due to the lack of face-to-face laboratories in the distance learning process, the students were deprived of the traditional anatomy learning style. Our aim in this study is to evaluate students' views on the efficiency of distance anatomy education and to increase the efficiency of remote anatomy education in the future.

Methods

Our questionnaire that we used in the study was applied to 1st grade students of Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine in the 2019-2020 academic year. A total of 239 people out of 301 people completed the survey. In the introduction part of our survey, there are expressions explaining the survey and its aims and asking for voluntary consent. In the next section, there are demographic questions that collect data such as age, gender, financial income of the family, and location during education. In the third part, there are suggestions about distance anatomy education. In the last part, there are suggestions about the comparison of distance Anatomy education with other basic science courses. The last question of the questionnaire was questioned recommendations for a better distance anatomy education. The survey study prepared on Google forms and sent students via web.

Results

66.1% of our students marked "I do not agree at all" and 16.3% of them marked "I agree less" with the statement of "Distance anatomy education is more efficient than traditional anatomy education". On the other hand, 47.3% of the students stated that they did not agree at all with the statement of "Distance anatomy education is suitable for me". The total percentage of students who did not agree at all or agreed less with the statement "I was satisfied with the theoretical education in distance anatomy education" was 58.6%, when it comes to practical  education the percentage was 79.9%. In the open-ended question at the end of the questionnaire, many students mentioned the difficulty of distance anatomy education and expressed their desire to make the practical lessons face-to-face.

Conclusions

According to the responses of 239 ESOGU Faculty of Medicine 1st grade students who participated in our survey, the efficiency of distance anatomy education, especially in terms of practice lessons, was found to be lower than traditional anatomy education.

Amaç                    

Özellikle son çeyrek asırdır teknoloji hayatımızın her alanına hızla hâkim olmaya başlamış durumdadır. Eğitim alanı ise teknolojiden bağımsız kalmanın imkânsız olduğu alanlardan birisidir. Eğitimde yöntem, materyal ve uygulama yönünden meydana gelen pek çok değişim hayatımızda sıradanlaşmıştır. Bir süredir gelişimini sürdürmekte olan uzaktan eğitim, COVID-19 pandemisi nedeniyle eğitim alanına çok ani ve bütüncül bir giriş yapmıştır.   Teorik eğitimler için uygun alternatif bulmak nispeten kolayken, tıp eğitimi gibi uygulama gerektiren alanlarda uzaktan eğitimin verimliliği tartışmalı hale gelmiştir. Tıp eğitiminin en temel derslerinden biri olan Anatomi eğitimi ise klasik olarak kadavra veya gerçeğine uygun tasarlanmış plastik materyaller ile üç boyutlu düşünmeyi sağlayacak şekilde dokunarak ve görerek öğrenme temeline dayanır. Uzaktan öğrenim sürecinde yüz yüze laboratuvarların yapılamaması nedeniyle öğrenciler geleneksel anatomi öğrenim şeklinden mahrum kalmıştır. Bu çalışmadaki amacımız uzaktan anatomi eğitiminin verimliliğine dair öğrencilerin görüşlerini değerlendirmek ve ilerleyen süreçte uzaktan anatomi eğitiminin verimliliğini artırmaktır.

Yöntem

Çalışmada kullandığımız anketimiz 2019-2020 eğitim öğretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gören 1. Sınıf öğrencilerine uygulandı. Toplam 301 kişiden 239 kişi anketi tamamladı. Anketimizin giriş bölümünde anketi ve amaçlarını açıklayan, gönüllü onamı soran ifadeler bulunmaktadır. Sonraki bölümde yaş, cinsiyet, ailenin maddi geliri, eğitime katılınılan yerleşim yeri gibi verileri toplayan demografik sorular mevcuttur. Üçüncü bölümde uzaktan anatomi eğitimi ile ilgili sorular vardır. Son kısımda uzaktan Anatomi eğitiminin diğer temel bilim dersleriyle karşılaştırılması hakkında sorular bulunmaktadır. Anketin son sorusu ise daha iyi bir uzaktan anatomi eğitimi için önerileri sorgulayan açık uçlu ve zorunlu olmayan bir soru bulunur. Google formlar üzerinde hazırlanan anket çalışması internet üzerinden öğrencilere ulaştırılmış ve sonuçlar da yine Google formlar üzerinden elde edilmiştir.

Bulgular

“Uzaktan anatomi eğitimi geleneksel anatomi eğitiminden daha verimlidir” önermesine öğrencilerimizin %66,1’i “hiç katılmıyorum”, %16,3’ü ise “az katılıyorum” seçeneğini işaretlemiştir. “Uzaktan anatomi eğitimi benim için uygundur” önermesine ise öğrencilerin %47,3’ü hiç katılmadığını belirtmiştir. “Uzaktan anatomi eğitiminde teorik eğitimden memnun kaldım” ibaresine hiç katılmayan ve az katılanların toplam yüzdesi %58,6 iken, “Uzaktan anatomi eğitiminde pratik eğitimden memnun kaldım” ibaresine hiç katılmayan ve az katılanların toplam yüzdesi %79,9 olarak tespit edildi. Anketin sonundaki açık uçlu soruda ise pek çok öğrenci uzaktan anatomi eğitiminin zorluğundan bahsetmiş ve en azından uygulamaların yüz yüze yapılması isteğini belirtmiştir.

Sonuçlar

Anketimize katılan 239 ESOGÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisinden alınan yanıtlara göre uzaktan anatomi eğitiminin özellikle uygulama dersleri yönünden verimliliği geleneksel anatomi eğitimine göre düşük bulunmuştur.