Farklı Azot Dozlarının, Bazı Tritikale (x Triticosecale Wittm.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi


Creative Commons License

Takıl E., Olgun M.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, no.2020, pp.226-232, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Araştırma 2014-2016 yıllarında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme arazilerinde 5 farklı tritikale çeşidinde (Tatlıcak 97, Melez 2001, Mikham 2002, Karma 2000, Presto 2000), farklı azot dozu uygulamalarının (0, 5, 10, 15, 20 kg/da) verim ve bazı verim unsurlarına olan etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Denemeler tesadüf blokları faktöriyel deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Sonuç olarak; tane verimi, bitki boyu, protein oranı, m2 ’de başak sayısı, bin tane ağırlığı ve hasat indeksi özelliklerinde azot dozlarına bağlı olarak artışlar gözlenmiştir. İki yıllık birleştirilmiş veriler incelendiğinde; azot dozlarının artması ile verim ve verim unsurlarında genellikle artışlar sağlandığı tespit edilmiş ve çeşitler arasında ise en yüksek tane verimi 15kg/da N dozunda Karma-2000 çeşidinden elde edilmiştir.