Pandemi Döneminde Sık Rastlanan Sorun; MIS-C mi, Sepsis mi?


Kara Y., Kızıl M. C., Kılıç Ö., Dinleyici E. Ç.

14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ve Bağışıklama Kongresi, 14 - 18 June 2021, vol.1, no.65, pp.148

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • Page Numbers: pp.148
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Çocuklarda multisistemik inflamatuvar sendrom (MIS-C), COVID-19 enfeksiyonu sonrası gelişen, birçok organ tutulumuyla giden hiperinflamasyonla karakterize bir hastalık tablosudur. Klinik ve laboratuvar tanı kriterlerine bakıldığında Kawasaki hastalığı, sepsis başta olmak üzere birçok klinik tablo ile benzer bulguları mevcuttur. Burada MIS-C nedeniyle takip edilen, sonrasında kan kültüründe bakteri üremesi saptanan bir olgu sunulmuştur.

Olgu Sunumu: İki yaşında erkek hasta ateş, ishal ve kusma şikayeti ile başvurdu. Şikayetlerinin 2 gündür olduğu, beslenmesinde azalma olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde ağız mukozası kuru, turgoru azalmış saptandı. Laboratuvar tetkiklerinde hemoglobin 12.2 g/dL, lökosit 11.550/mm3 (nötrofil 4900/mm3, lenfosit 4840/mm3), trombosit 287.000/mm3, C-reaktif protein 7.1 mg/L (0-5), biyokimyasal parametreleri normal, gaitada rotavirüs antijeni pozitif saptandı. Akut gastroenterit tanısıyla intravenöz sıvı desteği başlandı, izleminde şikayetleri geriledi. Yatışının beşinci gününde tekrar ateş ve ishali başladı, muayenede taşikardisi ve takipnesi saptandı. Kontrol tetkiklerinde hemoglobin 9.6 g/dL, lökosit 13.500/mm3 (nötrofil 10.820/mm3, lenfosit 1350/mm3), trombosit 41.000/mm3, C-reaktif protein 217 mg/L (0-5), pro-bBNP 11.363 pg/mL (0-320), Ddimer 8.9 mg/L (0-0.5), PT 20.3 sn, aPTT 52 sn, INR 1.73, ferritin 356 ng/mL, trigliserit 288 mg/dL bulundu. Ekokardiyografisinde patoloji saptanmadı. Ateş, ishal, taşikardi, lökositoz, nötrofili, lenfopeni, trombositopeni, CRP yüksekliği, D-dimer yüksekliği, koagülopati, pro-BNP yüksekliği, ferritin ve trigliserit değerlerinde yükselme olması üzerine MIS-C tanı kriterlerini karşılaması nedeniyle 2 g/kg intravenöz immünglobulin ve 2 mg/kg metilprednizolon tedavisi başlandı. Olası sağlık hizmeti ilişkili bakteriyemi açısından meropenem başlandı. MISC açısından bakılan COVID-19 Ig G pozitif saptandı. İzleminde klinik ve laboratuvar bulguları hızlıca normale döndü. Ateşi olduğu sırada alınan kan kültüründe Klebsiella oxytoca üremesi saptandı. Meropenem ve metilprednizolon tedavileri 14 güne tamamlanarak taburcu edildi.

Sonuç: MIS-C başta sepsis, Kawasaki hastalığı ve otoinflamatuvar birçok hastalıkla benzer klinik ve laboratuvar bulgulara sahiptir. Bu nedenle birbiriyle rahatlıkla karışabilmektedir. Tanı kriterleri arasında yer alan "alternatif tanı olmaması" maddesi dikkatle değerlendirilmelidir. Anahtar Kelimeler: mıs-c, sepsis, pandemi