Çocuklarda Elektroanatomik Haritalama Yardimiyla Anteroseptal-Midseptal Manifest Akesuar Yollarin Kriyoablasyonu


Ergül Y., Kafalı H. C., Çaran B., Sülü A., Güzeltaş A.

20. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 March 2022, pp.259-260

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.259-260
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Çocuklarda Elektroanatomik Haritalama Yardimiyla Anteroseptal-Midseptal Manifest Akesuar Yollarin

Kriyoablasyonu

Yakup Ergül, Hasan Candaş Kafalı, Bahar Çaran, Ayşe Sülü, Alper Güzeltaş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma

Hastanesi, Çocuk kardiyolojisi

GİRİŞ-AMAÇ: Anteroseptal and midseptal manifest aksesuar yolların (AY) kateter ablasyonu HİS bölgesine

yakınlıkları nedeniyle zor olup, komplikasyon olarak atriyoventriküler blok, ve yeterli lezyon verilememesi

nedeniyle de nüksler sık görülür. Bu çalışmada merkezimizde bu yollara yönelik gerçekleştirilen elektrofizyolojik

çalışma (EFÇ) ve kateter ablasyon sonuçları paylaşılmıştır.

YÖNTEM: Merkezimizde 2010-2021 yılları arasında anteroseeptal-midseptal AY’lere yönelik yapılan EFÇ ve

kateter ablasyon prosedürleri retrospektif olarak analiz edilmiştir. Tüm ablasyon prosedürleri kriyoablasyon

yöntemiyle (8 mm ve 6 mm uçlu Freezor MAX kriyokateterleri, Medtronic Inc., Minneapolis, MN, USA) ve ‘sıfır

floroskopi’ yaklaşımıyla, 3-boyutlu haritalama sistemi (EnSite™, St.Jude Medical Inc., St. Paul, MN, USA)

kullanılara yapılmıştır.

BULGULAR: Toplam 100 hastada yapılan 104 prosedür (63 anteroseptal, 37 midseptal) çalışmaya alınmıştır. 56

hasta (%56) erkek idi. Hastaların ortalama yaşı 12,04 ± 4,10 yıl (6 ay-21 yıl) ve ortalama vücut ağırlıkları 44.96 ±

17.88 kg (8-88 kg) idi. Hastaların %20’si asemptomatik idi ve %18’inde AY intermittant idi. 16 hastada (%16)

AY ani kardiyak ölüm açısından riskli bulundu. 60 hastada (%60) supraventriküler taşikardi indüklenebildi. 5

hastada ablasyon başarısız olurken akut ablasyon başarısı %95 idi. 8 mm uçlu kriyokateteri 41 hastada (%41) ve

6 mm uçlu kriyokateteri 59 hastada (%59) kullanıldı. Bir hastada sol taraflı midseptal AY, floroskopi yardımıyla

transseptal ponksiyon yapılarak sol taraftan başarılı şekilde ablate edilirken, iki hastada AY lokalizasyonu için

floroskopi yardımıyla nonkoroner aortik kasp haritalaması yapıldı. Kalan 97 hastada (%97) hiç floroskopi

kullanılmadı. Ortalama verilen lezyon sayısı 6.35 ± 1.77 ve ortalama verilen lezyon süresi 1902.60 ± 622.34 saniye

idi. Prosedür sırasında lezyonlar verilirken 15 hastada (%15) AV blok gelişirken (11 hastada birinci derece, 2

hastada ikinci derece ve 1 hastada üçüncü derece) 7 hastada sağ dal bloğu (6 hastada inkomplet ve 1 hastada

komplet) gelişti. Bir hastada birinci derece AV blok kalıcı olurken, bir hastada inkomplet sağ dal bloğu kalıcı oldu

ve diğer tüm AV bloklar ve sağ dal blokları geçici idi ve işlem bittiğinde tamamen düzeldi. Ortalama takip süresi

61.75 ± 39.24 ay (2-136) idi. 11 hastada rekürrens gelişirken, bunlardan 4 tanesine tekrar başarılı kriyoablasyon

yapıldı.

SONUÇ: Transkateter kriyoablasyon, anteroseptal ve midseptal AY’lerin tedavisinde etkin ve güvenilir bir

yöntemdir ve çocuklarda ‘sıfır floroskopi’ yaklaşımıyla uygulanabilir. Rekürrens oranları halen yüksek

görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ventriküler preeksitasyon, anteroseptal aksesuar yol, midseptal aksesuar yol, kriyoablasyon,

pediatrik