Performans Esaslı Bütçeleme Sürecinin Tamamlayıcı UnsuruOlarak Performans Denetimi


Creative Commons License

Küçükaycan D., Tekin R. C.

International Journal of Applied Economic and Finance Studies, vol.2, no.2, pp.19-30, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kamu kesiminde yaşanan dönüşüm sonucunda ortaya çıkan yeni kamu yönetimi anlayışıyla beraber ülkeler; mali saydamlığı, hesap verebilirliği ve performans yönetiminin uygulanabilirliğini sağlamak için kamu mali yönetimlerinde düzenlemelere gitmişlerdir. Ülkemizde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu ile beraber kamuda kaynaklarının kullanımında verimliğin, etkinliğin ve tutumluluğun sağlanmasını; mali saydamlığı ve hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesini hedeflenerek performans esaslı bütçeleme sistemi uygulanmaya başlamıştır. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu oluşturmaktadır. Kamu idarelerinin bu üç temel belgeyi performans esaslı bütçeleme sistemi gereğince hazırlamaları yasal bir yükümlülüktür. Stratejik plan ve performans programları aracılığıyla kamu idareleri temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantıyı sağlarken; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeleri ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklamaktadırlar. Üç temel belgenin yanı sıra kamu idarelerinin performans esaslı bütçeleme sistemi, performans denetimi ile tamamlanmaktadır. Çalışmanın amacı; kamu mali yönetiminde performans esaslı bütçeleme sürecinin tamamlayıcı unsuru olan performans denetimini, Sayıştay’ın performans denetim kriterlerini dikkate alarak değerlendirmektir. Çalışmada performans denetim kriterlerinin, performans esaslı bütçeleme sürecine katkıları ortaya konulmaya çalışılmıştır.