Investigation Of The Articles Published In The Field Of Higher Education In Turkey: Example Of The Journal Of Higher Education (2011-2019)


Creative Commons License

Kıranlı Güngör S.

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol.8, no.4, pp.121-135, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 4
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.121-135
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

This study is carried out to examine the articles published in the Journal of Higher Education in terms of descriptive and scientific methods. In compliance with this objective, totally 184 articles that were published in the Journal of Higher Education, including the first issue of the year 2019 which was the date of establishment of the journal, are examined. The research study is organized within the descriptive survey model, one of the qualitative research methods. Academic article evaluation form prepared by the researcher is utilized as a data collection tool. The data obtained by document analysis are analyzed by content analysis. As a result of the research; it was found that the number of published articles ranged from 18 to 34, with 357 authors from 118 different institutions and 14 different countries, 76.6% of who were in Turkish and 23.4% in English. It is determined that more than half of the articles published in the journal utilized quantitative methods (55.67%), the relational survey models were mostly preferred, and the research studies were conducted with sample sizes ranging from 1-100 mostly utilizing purposive sampling method in 20 different sample groups. Regarding the reviewed articles; it is detected that survey questionnaires and scales (91.75% of the scales were prepared by the authors) were mostly used as data collection tools, mostly descriptive and quantitative analyses (followed by content, descriptive qualitative, and correlation analyses) were utilized in the articles in which the reliability, validity, and sampling methods have not been given adequate importance. 

Key Words: Higher Education, Articles İn Journal Of Higher Education, Descriptive Analysis

Bu çalışma; yükseköğretim dergisinde yayınlanan makaleleri, tanımsal ve bilimsel yöntem açısından incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda yükseköğretim dergisinde yayınlanan derginin kurulduğu tarih olan 2011 yılından 2019 yılı ilk sayısını içine alan 184 makale incelenmiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden, betimsel tarama modelinde düzenlenmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan akademik makale değerlendirme formu kullanılmıştır. Doküman analizi ile ulaşılan veriler, içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda;  yayınlanan makale sayısının 18 ile 34 arasında değiştiği, %76,6’sı Türkçe ve %23,4’ü İngilizce olan 118 farklı kurum ve 14 farklı ülkeden 357 yazarın dergide makalesinin olduğu saptanmıştır. Dergide yayınlanan makalelerin yarıdan fazlasında nicel yöntemin  (%55,67)  kullanıldığı, en fazla tarama ve ilişkisel tarama modellerinin tercih edildiği, 20 farklı örneklem gurubunda, en fazla amaçlı örnekleme yöntemiyle 1-100 arasında değişen örneklem büyüklükleriyle araştırmaların gerçekleştirildiği belirlenmiştir. İncelenen makalelerde; veri toplama aracı olarak en fazla anket ve ölçeklerin kullanıldığı, ölçeklerin tamamına yakınının (%91,75) araştırmacıların kendileri tarafından oluşturulmuş olduğu,  ancak güvenirlik geçerlik ve örneklem yönteminin belirtilmesine yeterince önem verilmediği makalelerde, verilerin analizinde en fazla betimsel nicel analizlerin tercih edildiği bunu sırasıyla içerik analizi, betimsel nitel  analiz ve korelasyon analizinin takip ettiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Yükseköğretim Dergisi Makaleleri, Betimsel Analiz.