Covid-19 Salgınının Emek Piyasası Üzerindeki Etkileri


Creative Commons License

Çalışkan Ş., Karabacak M., Meçik O.

C-IASOS I. Ulusal Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 24 October 2020, pp.192-202

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.192-202

Abstract

Introduction: The Covid-19 outbreak negatively affected global production and consumption, and significant losses were experienced in economic activity. Despite all the economic measures implemented, the labor market was deeply affected, and there were significant increases in unemployment rates. In addition to the direct effects of the epidemic, the measures taken against the epidemic reduced the growth rate and caused significant losses in employment.

Aim: In this study, Covid-19 pandemic's effects on the labor market in Turkey are investigated. Also, the study aims to discuss the effects of the labor market in this period in a theoretical framework.

Method: In order to determine the impact of the epidemic on the labor market in Turkey Covid-19 conducted a descriptive analysis. Based on this analysis, predictions about the effects of the Covid-19 outbreak on the labor market have been developed.

Findings: In addition to the direct negative effects of the epidemic on employment and unemployment rates in the labor market, some negative effects will occur, especially in the medium and long term. The decrease in the share of national the income of the working class with the extension of the epidemic process in Turkey, permanent fall of wages, increasing structural unemployment prolonged unemployment will lead to a number of disadvantages, such as to cause loss of human capital stock. In addition, the transition to distance education in education causes the elimination of equality of opportunity in education. 

Giriş: Covid-19 salgını, küresel çapta üretim ve tüketim süreçlerini olumsuz etkilemiş ve ekonomik faaliyet hacminde önemli kayıplar yaşanmıştır. Uygulanan tüm ekonomik önlemlere rağmen emek piyasası derinden etkilenmiş işsizlik oranlarında önemli artışlar yaşanmıştır. Salgının doğrudan etkileri yanında salgınla mücadele için uygulamaya konulan bu önlemler büyüme hızını düşürmüş ve istihdam hacminde önemli kayıplara neden olmuştur.

Amaç: Bu çalışmada, Covid-19 salgınının Türkiye’de emek piyasası üzerindeki etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın bir diğer yönü ise emek piyasasının bu dönemde maruz kaldığı etkilerin teorik çerçevede tartışılmasıdır.

Yöntem: Türkiye’de Covid-19 salgınının emek piyasası üzerindeki etkilerini ortaya koymak amacıyla işgücüne katılım oranı ve istihdam verilerindeki gelişmelerin analiz edilmesi yoluyla pandemi sürecinde emek piyasası üzerinde oluşan etkilerin değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede bir betimsel analiz gerçekleştirilmiştir. Bu analizden hareketle Covid-19 salgınının emek piyasasına etkilerine yönelik öngörüler geliştirilmiştir. 

Bulgular: Salgınının emek piyasasındaki istihdam ve işsizlik oranları üzerindeki doğrudan olumsuz etkilerinin yanı sıra özellikle orta ve uzun dönemde bir takım olumsuz etkilerinin ortaya çıkması da kaçınılmazdır. Türkiye’de salgın sürecinin uzamasıyla işçi sınıfının milli gelirden aldığı payın azalması, ücretlerin kalıcı olarak düşmesi, uzun süren işsizliğin yapısal işsizliği artırması, beşerî sermaye stokunda kayıplara yol açması gibi birtakım dezavantajlara yol açması kaçınılmazdır. Bunun yanı sıra eğitimde uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle işçi sınıfı çocukları aleyhine fırsat eşitliğinin ortadan kalkması, emek piyasasının geleceği açısından mevcut nesil üzerinde önemli bozucu etkilere yol açabilecektir.