COVID 19 Pandemisiyle Birlikte İnfluenza Epidemiyolojisindeki Değişimin Değerlendirilmesi


KARA Y., KIZIL M. C., Altıparmak G.

66 Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Girne-KKTC, Cyprus (Kktc), 05 October 2022, vol.1, no.30, pp.176-177

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Girne-KKTC
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.176-177
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Akut solunum yolu enfeksiyonları çocukluk çağı mortalite ve morbiditesinin en önemli nedenleri arasındadır. En sık sebepler ise mevsimsel solunum yolu virüsleridir. COVID-19 pandemisi, solunum yolu virüslerinin epidemiyolojik dağılımında ve klinik özelliklerinde değişime sebep olmuştur. Burada, pandemiyle birlikte, influenza virüs enfeksiyonlarındaki epidemiyolojik ve klinık değişimi araştırmayı amaçladık.

Materyal-Metod: Aralık 2018-Şubat 2022 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Kliniğinde solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile takip edilen nazofarengeal PCR örneğinde influenza virüs saptanan olgular retrospektif olarak değerlendirildi. Olgular, pandemi öncesi (Mart 2020 öncesi), kısıtlamaların devam ettiği pandeminin 1. Yılı (Mart 2020-Mart 2021) ve kısıtlamaların gevşetildiği pandeminin 2. Yılı( Mart 2021-Şubat2022) olacak şekilde üç gruba ayrıldı.

Bulgular: Nazofarengeal PCR örneğinde influenza virüs saptanan 138 olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların, %58’i erkek, %48’i kız, yaş ortalaması 65 ay( 2-205) idi. En sık başvuru semptomu sırasıyla, ateş(%92), öksürük (%60) ve kusma (%23) idi. En sık fizik muayene bulgusu ise sırasıyla; ateş (%89), orafarenks hiperemisi (%63) ve ral ( %18) idi. Olguların 62’si (%45) influenza A(H1N1), 57’si (%41) influenza A(H3), 20’si (%14) influenza B idi. Laboratuvar tetkiklerinde; ortalama lökosit sayısı 7890/mm3, lenfosit 2390/mm3, C-reaktif protein: 26 idi. Olguların 127’sine (%92) oseltamivir, 45’ine (%33) antibiyotik tedavisi verildi. Ortalama yatış süresi 5.6 gündü. Pandemi öncesi grupta 94 (%68), pandeminin kısıtlama döneminde 4 (%3), pandeminin kısıtlamanın gevşetildiği dönemde 40 (%29) olgu mevcuttu. Pandemi öncesi dönemde influenza A(H1N1), kısıtlamaların gevşetildiği dönemde ise A(H3) alt gruba daha fazlaydı. İnfluenza sıklığı pandeminin kısıtlama döneminde sadece 4 olgu varken, kısıtlamaların gevşetilmesi ile birlikte tekrar artmıştır.

Sonuç: COVID-19 pandemisi ile birlikte, maske kullanımı, sosyal aktıvitelerin kısıtlanması, okulların kapatılması gibi önlemlerle influenza virüs enfeksiyonlarında ciddi bir azalma görülmüştür. Alınan önlemlerin gevşetilmesi ise, pandemi öncesi epidemiyolojik özelliklerine benzer şekilde tekrar sıklığında ve şiddetinde artışa yol açmıştır. Anahtar Kelimeler: influenza, pandemi, epidemiyoloji