Multiplex PCR Yöntemiyle Gaitada Gastrointestinal Patojen Saptanan Pediatrik Olguların Klinik Ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi


KARA Y., KIZIL M. C., KILIÇ Ö., US T., DİNLEYİCİ E. Ç.

Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Kongresi, Antalya, Turkey, 24 February 2022, vol.1, pp.0-1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.0-1
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Akut gastroenteritler çocuklarda en sık hastaneye başvuru sebeplerindendir. En sık etkenleri ise virüsler, bakteriler ve parazitlerdir. Etkene göre tedavi rejimleri farklılık göstermektedir. Çalışmamızda Multiplex PCR yöntemiyle gastrointestinal etken saptanan çocuk hastaların epidemiyolojik ve klinik özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık. Materyal ve metod: Çalışmaya, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde, Ocak 2018-Aralık 2021 yılları arasında takip edilen ve gaita örneklerinde Multiplex PCR yöntemiyle gastrointestinal patojen saptanan 131 pediatrik olgu dahil edildi. Olguların epidemiyolojik, klinik özellikleri ve aldığı tedaviler geriye dönük incelendi. . Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 131 olgunun gaita örneklerinden toplam 202 gastrointestinal etken saptandı. Olguların %56’sı erkek, %44’ü kızdı. Yaş ortalaması 66 (2-204) aydı. İshale eşlik eden en sık semptom sırasıyla, ateş, kusma ve karın ağrısıydı. Olguların 30’unda (%23) kanlı ishal, 95’inde (%73) mukuslu ishal mevcuttu. Yatış süresi 7(1-42) gündü. 85 (%65) olguda tekli, 46 (%35) olguda çoklu gastrointestınal etken saptandı. En sık saptanan etkenler sırasıyla, EPEC (%23), Clostridium difficile (%21), Nörovirüs (%17), Rotavirüs (%15), Salmonella (%12), ETEC (%11) Shiga toksin üreten E.coli (%10) ve Campylobacter jejuni (%9) idi. Olguların 83’üne (%63) direk mikroskobik inceleme, 84’üne (%64) gaita kültürü, 78’ine (%59) rotavirüs antijen testi yapıldı.16(%12) olguda gaita kültüründe, 17(%13) olguda mikroskobik incelemede, 19(%15) olguda rotavirüs ve amip antijen testinde etken saptandı. Olguların 119’una (%92) probiyotik, 109’una (%84) çinko, 34’üne (%26) antimikrobiyal tedavi (metroinidazol, seftriakson, azitromisin, 24-27 Şubat 2022 123 oral vankomisin) verildi. Olguların 56’sında (%42) kronik hastalık, 40’ında (%30) öncesinde antibiyotik kullanımı, 17’sinde (%13)yoğun bakımda yatış öyküsü mevcuttu. Antibiyotik kullanımı ve çoklu etken saptanma oranı, kronik hastalık öyküsü olanlarda, öncesinde antibiyotik kullanan hastalarda ve yoğun bakım yatışı olan hastalarda daha yüksekti(p<0,05). Sonuç: Gastrointestinal patojenlerin saptanmasında, gaitada Multiplex PCR gibi moleküler testlerin duyarlılığı, gaita kültürü, direk mikroskobik inceleme ve antijen testlerine göre daha yüksektir. Fakat saptanan etkenin, patojenitesinin değerlendirilmesinde ve tedavisinin düzenlenmesinde, klinik bulgular, diğer mikrobiyolojik testler ve altta yatan risk faktörleri göz önünde bulundurulmalıdır. Anahtar Kelimeler: Gastroenterit, Multiplex PCR, Pediatrik