Thermographic Testing of Composite Materials Used in Rail System Vehicles


Creative Commons License

DİLTEMİZ S. F., EROĞLU E.

Demiryolu Mühendisliği, no.17, pp.186-198, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

With the increase in industrial needs and the development of new engineering materials, technological advancements have gained great momentum in all types of machinery and vehicles. High- speed vehicles have been developed in rail system technologies to reduce travel times. With the increasing speed of these vehicles, the research for structurally more durable materials has emerged. Metallic materials do not meet the requirements due to their specific strength capacities, formability, and high conductivity. Alternatively, the use of composite materials is found. However, there are factors that limit the use of composite materials. One of these is that non-destructive control methods are difficult, and complex compared to metallic materials. Thermographic (TR) analysis method, which is one of the non-destructive examination methods, is used in the examination of composites. Fast, low-cost and ease of process are among the advantages of TR. This study consists of two parts. In the first part, literature research on composite structural components used in rail system vehicles was carried out. In the second part of the study, layered polymer matrix composite specimens which are used in railway systems were produced. The non-destructive control of these specimens was examined by the thermographic method. As a result of the examination, it was observed that the thermographic test method was successful in detecting defects in the composite parts produced.
Endüstriyel ihtiyaçlarda artış ve yeni mühendislik malzemelerinin gelişmesiyle birlikte her türlü makine ve araçta teknolojik gelişmeler büyük bir hız kazanmıştır. Raylı sistem teknolojilerinde seyahat sürelerinin azalması amacıyla yüksek hızlı araçların geliştirilmesini sağlamıştır. Bu araçların artan hızı ile yapısal olarak daha dayanıklı malzemelerin araştırılması ortaya çıkmıştır. Metalik malzemeler, özgül dayanım kapasiteleri, şekillendirilebilirlikleri ve yüksek iletkenlikleri nedeniyle raylı sistem uygulamalarında ihtiyaçları karşılamamaktadır. Alternatif olarak kompozit malzemelerin kullanımı bulunmaktadır. Ancak kompozit malzemelerin kullanımını sınırlayan etmenler vardır. Bunlardan biri tahribatsız kontrol metotlarının metalik malzemelere göre zor ve karmaşık olmasıdır. Tahribatsız muayene yöntemlerinden biri olan Termografik (TR) analiz yöntemi kompozitlerin muayenesinde kullanılmaktadır. Hızlı, düşük maliyet ve işlem kolaylığı TR’nin avantajlarını arasındadır. Bu çalışma iki kısımdan meydana gelmektedir. İlk bölümünde raylı sistem araçlarında kullanılan kompozit yapısal bileşenler hakkında literatür araştırılması yapılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında, raylı sistemlerde kullanılan katmanlı polimer matrisli kompozit numuneler üretilmiştir. Termografik yöntemi ile bu numunelerin tahribatsız kontrolü incelenmiştir. İncelemenin sonunda, üretilen kompozit parçalarda termografik test metodunun kusur tespitinde başarılı olduğu gözlenmiştir.