Research

PHYSICS

Moleküler Sentezleme ve FT-IR Spektroskopisi Araştırma Laboratuvarı Fen Edebiyat Fakültesi F-5 Blokta bulunan Fizik Bölümü bünyesinde Prof. Dr. Güneş S. Kürkçüoğlu sorumluluğundadır. Yeni metal komplekslerin sentezi ve FT-IR spektroskopisi ile yapısal karakterizasyonlarının incelenmesi amacıyla kurulmuş ve halen çalışmalara aktif olarak devam etmektedir. Laboratuvarda sentezlenen bileşikler koordinasyon bileşikleri olup, metal(II), piridin ve siyanür grubu içeren komplekslerin katalizör olarak kullanılmaları araştırılmaktadır. Hazırlanan Cu2+, Ni2+, Pd2+ metallerini içeren komplekslerin karakterizasyonları FT-IR spektroskopi tekniği ile gerçekleştirilmektedir. Koordinasyon bileşiklerinin kimya ve teknolojideki uygulamaları oldukça fazladır. Parlak ve yoğun renklere sahip Prusya mavisi benzeri birçok koordinasyon bileşiği boyalar ve pigmentler açısından çok değerlidir. Bazı önemli hidrometalurjik işlemlerde metal kompleksleri kullanılır. Nikel, kobalt ve bakır metalleri, sulu amonyak kullanılarak ammin kompleksleri olarak cevherlerinden çıkarılabilir. Ammin komplekslerinin kararlılıkları ve çözünürlüklerindeki farklılıklar, metallerin ayrılmasını sağlayan seçici çökeltme prosedürlerinde kullanılabilir. Nikelin saflaştırılması, saf metali çökeltmek için damıtılabilen ve termal olarak ayrıştırılabilen uçucu tetrakarbonilnikel kompleksini oluşturmak üzere karbon monoksit ile reaksiyona sokularak gerçekleştirilebilir. Sulu siyanür çözeltileri genellikle altını ayırmak için cevherlerinden son derece kararlı olan disiyanoaurat(I) kompleksi şeklinde kullanılır. Aynı zamanda siyanür kompleksleri, elektro kaplamada da uygulama alanı bulmaktadır.