Fen ve Teknoloji Dersindeki Öğrenme Biçimlerinin Güdülenme ve Başarıya Etkisi


Creative Commons License

Karagöz N., Tezel Ö., Özabacı N. Ş.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.2, pp.277-292, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada; ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki güdülenme düzeyleri ile öğrenme biçimleri ve fen ve teknoloji dersi başarı düzeyleri arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2005–2006 eğitim-öğretim yılında Ankara ilindeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okullarının 6. ve 7. sınıflarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Ölçme aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Öğrenmeye Güdülenme Ölçeği”, öğrencilerin öğrenme biçimlerinin belirlenmesinde ise Ersoy (2003) tarafından geliştirilen “Öğrenme Stili Envanteri” uygulanmıştır. Verilerin analizi için öğrencilerin fen ve teknoloji dersindeki güdülenme ve öğrenme biçimleri ile başarı arasında ilişkinin belirlenmesi için Pearson Korelasyon Katsayısı tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki güdülenme düzeyleri ve başarıları ile öğrencilerin görsel öğrenme biçimleri arasında anlamlı bir ilişki bulunurken, dinlemeye dayalı öğrenme biçimleri ve dokunmaya dayalı öğrenme biçimleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.