The Effect of Stress and Workatholic Levels of Employees on Work Performance in Food and Beverage Businesses


Creative Commons License

CANKÜL D., YÜKSEL A. E., KIZILTAŞ M. Ç.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.1, pp.470-485, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Purpose – In this study, it is aimed to examine the relationship between workaholism and stress levels of food and beverage workers and their job performance. Design/methodology/approach – Quantitative research method was used in this study. For the purpose of the research, a research was conducted on the employees of the food and beverage business operating in Eskişehir. Questionnaire technique was used as the data collection method in the application phase. With the convenience sampling method, 410 food and beverage business employees were reached. Explanatory factor analysis and confirmatory factor analysis were applied to the obtained data, and then hypotheses were tested through structural equation modeling (SEM). Results – In line with the findings obtained as a result of the research, it was observed that overwork, which is the sub-dimension of workaholism, affected work stress in a statistically significant way, but it did not affect work performance in a statistically significant way. However, compulsive (obsessive) work, which is the sub-dimension of workaholism, seems to affect both work stress and work performance in a statistically significant way. Discussion – It is thought that the implementation of stress-reducing measures and practices may have a performance-enhancing effect for businesses. It is thought that encouraging businesses to work with rewards such as choosing the employee of the month, shopping checks, extra leave, gift holidays and therapy sessions within the framework of the reward system to motivate their employees to work can both reduce stress and increase the performance of the employee.
Amaç – Bu araştırmada yiyecek içecek işletmesi çalışanlarının işkoliklik ve stres düzeyleri ile iş performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem – Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma amacı doğrultusunda Eskişehir ilinde faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmesi çalışanları üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Uygulama aşamasında veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Kolayda örnekleme yöntemi ile 410 yiyecek içecek işletmesi çalışanına ulaşılmıştır. Hipotezler açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi uygulandıktan sonra yapısal eşitlik modellemesi (YEM) aracılığıyla test edilmiştir. Bulgular – Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda işkolikliğin alt boyutu olan aşırı çalışmanın iş stresini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilediği görülürken iş performansını istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemediği sonucu elde edilmiştir. Bununla beraber işkolikliğin alt boyutu olan kompulsif (takıntılı) çalışma hem iş stresini hem de iş performansını anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Tartışma – Stres azaltıcı önlemlerin ve uygulamaların hayata geçirilmesinin işletmeler açısından performans arttırıcı bir etkiye sahip olabileceği düşünülmektedir. İşletmeler çalışanlarını çalışmaya motive etmek amaçlı ödül sistemi çerçevesinde ayın elemanı seçme, alışveriş çekleri, fazla izin, hediye tatil ve terapi seansları gibi ödüller ile çalışmaya teşvik etmesinin hem stresi azaltabileceği hem de çalışanın performansının arttırılmasında fayda sağlayabileceği düşünülmektedir.