Determination of Pre-service Classroom Teachers’ Opinions Towards the Argumentation Based Instruction Method in Science Laboratory


Creative Commons License

Karaer G., Karademir E., Tezel Ö.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, pp.217-241, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to examine that the case of Argumantation Based Instruction (ABI) efficacy in the science laboratory courses according to pre-service classroom teachers’ opinions and their readiness cases. This study was designed with case study and 28 pre-service classroom teachers participated. Data was collected via “Interview Form towards ABI” and “ABI Activity Form”. Interviews and introduction activity were carried out two times before and after instruction. After instruction, there were eight pre-service classroom teachers done introduction activity completely using argumentation items. Throughout the process, pre-service teachers learned how the argumentation items could be used in the experiments. Depending on these results, science-teaching process apart from science laboratory activities can be enrichedby ABI method. 

Bu çalışma kapsamında, Argümantasyon Tabanlı Öğretim (ATÖ) yönteminin fen bilimleri laboratuvar uygulamalarında kullanılabilen etkili bir öğretim yöntemi olduğu durumu sınıf öğretmen adaylarının görüşleri ve hazırbulunuşluk durumları incelenerek ortaya koyulmuştur. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılarak yürütülen bu çalışmada toplamda 28 sınıf öğretmen adayı ile sekiz haftalık ATÖ uygulaması yapılmıştır. Uygulamanın ilk ve son haftalarında öğretmen adaylarının görüşlerinde ve hazırbulunuşluk durumlarında meydana gelen değişimi belirlemek için veri toplama aracı olarak “Argümantasyon Tabanlı Öğretime Yönelik Görüş Formu (ATÖYG)” ve “Argümantasyon Tabanlı Öğretime Giriş Etkinliği Formu (ATÖGE)” kullanılmıştır. Ayrıca uygulamanın son haftasında öğretmen adaylarının derse katılımlarında artış gözlenmiş ve deneylerin teorik kısımlarında –gerekçe, veri, iddia, çürütücü, destekleyici, sınırlayıcı- gibi argüman öğelerini kullanarak bilimsel tartışma gerçekleştirebildikleri görülmüştür. Bu doğrultuda, ATÖ yönteminin fen laboratuvar uygulamalarını zenginleştirmek amacıyla daha sık kullanılmasının gerektiği düşünülmektedir.