The Remains of Emergency Remote Teaching: A Broad Investigation of Preferred Instructional Tools and Methods by Middle-School Mathematics Teachers


Uygan C., Ersoy M., Değerli M.

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, no.54, pp.1197-1225, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The purpose of this study is to investigate instructional tools and methods that middle-school mathematics teachers use in different periods: face to face education, emergency remote teaching and a possible distance education period for the future. The sample of this survey research consists of 250 middle school mathematics teachers in Turkey. The data were collected through an online survey designed by authors and analysed with descriptive statistics. According to the results, within video conference systems, a majority of the participants used the share-screen and annotate tools; almost two third of them utilized the video tool; approximately one third of them recorded their lessons. For the technological equipments, almost half of the teachers utilized graphic tablets connected to computers. While most of the participants had used physical materials before the pandemic, there was remarkable increase in the use of enriched e-book and web resources during the emergency remote teaching. In addition, most of the teachers preferred question-answer, problem solving based teaching and direct instruction methods in both face to face education and emergency remote teaching. While the use of student-centred and collaborative learning methods decreased remarkably in emergency remote teaching, the teachers plan to conduct the mentioned methods more in a new possible distance education period. Within this scope, it is suggested that mathematics teachers can be provided with in-service training activities that can encourage them to apply their instructional plans for the further distance education periods.

Keywords: Emergency remote teaching, middle-school mathematics teachers, video conference tools, teaching methods, mathematics teaching tools. 

Bu araştırmanın amacı, ortaokul matematik öğretmenlerinin yüz yüze öğretimde kullandıkları, acil uzaktan öğretim sürecinde kullandıkları ve uzaktan öğretimin devamı halinde kullanmayı planladıkları öğretim araçlarını ve yöntemlerini incelemektir. Tarama araştırması türündeki çalışmanın örneklemi Türkiye’deki 250 ortaokul matematik öğretmeninden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından hazırlanan 25 soruluk bir çevrimiçi anket kullanılmıştır. Toplanan veriler betimsel istatistik yöntemiyle analiz edilirken, ankete verilen yanıtların frekans ve yüzdelik değerlerine ulaşılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, katılımcıların büyük bölümünün video konferans araçlarında ekran paylaşımı ve yazı, çizim, silgi fonksiyonlarından yararlandıkları; yaklaşık üçte ikisinin web kamerasını açtığı ve yaklaşık üçte birinin dersi kaydettiği belirlenmiştir. Katılımcıların yarıya yakınının donanım aracı olarak bilgisayara bağlı bir grafik tabletten yararlandıkları; büyük bölümünün pandemiden önce derslerinde somut öğretim araçlarını kullanmayı tercih ederken, uzaktan öğretimde ise z-kitap ve web kaynaklarını kullanım oranlarında dikkat çekici artış olduğu görülmüştür. Buna ek olarak öğretmenlerin büyük bölümünün hem yüz yüze hem de acil uzaktan öğretimde soru-cevap yöntemi, problem çözme temelli öğretim ve düz anlatım yöntemini kullanmayı tercih ettikleri; acil uzaktan öğretimde öğrenci merkezli ve iş birliği temelli öğretim yöntemlerinin kullanımını dikkat çekici oranda azalttıkları; uzaktan öğretimin devamı halinde ise söz konusu yöntemleri derslerinde daha fazla kullanmayı planladıkları tespit edilmiştir. Bu hususta öğretmenlerin ileriye dönük planlamalarını destekleyebilecek hizmet içi eğitimlerin sağlanabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Acil uzaktan öğretim, ortaokul matematik öğretmenleri, video konferans araçları, öğretim yöntemleri, matematik öğretimi araçları.