Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A Positive Model for Reducing and Preventing School Burnout in High School Students

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.17, no.4, pp.1345-1359, 2017 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Discovering Socialization Priorities in Turkish Society Based on What the Value of Success Means

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.16, no.3, pp.867-890, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

TECHNOLOGY ACCEPTANCE IN EDUCATION: A STUDY OF PRE-SERVICE TEACHERS IN TURKEY

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.11, no.4, pp.264-272, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Secondary School Burnout Scale (SSBS)

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, no.2, pp.782-787, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

The Adaptation of the Teaching-Learning Conceptions Questionnaire and Its Relationships with Epistemological Beliefs

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.11, no.1, pp.21-29, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Elementary School Student Burnout Scale for Grades 6-8: A Study of Validity and Reliability

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.11, no.2, pp.520-527, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Profound Difference Concerning Flow in Achievement Orientations for High School Students

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.1, pp.305-318, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

The Predictive Power of General Self-Efficacy Beliefs and Body Images of University Students on Resilience Level

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.35, no.4, pp.904-914, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Is Reward A Punishment? from Reward Addiction to Sensitivity to Punishment

International Journal of Psychology and Educational Studies, vol.5, no.2, pp.1-11, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pozitif Psikoterapi Denge Modeli Bağlamında Dengeli Yaşam Ölçeği ve Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi

Sakarya University Journal of Education, vol.8, no.3, pp.63-79, 2018 (Other Refereed National Journals)

Parental Monitoring and Positive School Climate in PreventingSchool Burnout

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.23, no.3, pp.355-386, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Lisede Okul Tükenmişliğinin Akademik Bağlamda Ödül Bağımlılığı ile Yordanması

Sakarya University Journalof Education, vol.7, no.1, pp.8-19, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Ergenlerde Riskli Davranışların Güvensiz Bağlanma ve Algılanan Destek Tarafından Yordanmasında Psikolojik Belirtilerin Aracı Rolü

Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi (UHPPD), no.8, pp.23-51, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ergen Gözüyle Ceza ve Etkileri

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.249-268, 2017 (Other Refereed National Journals)

Akademik Bağlamda Ceza Hassasiyetinin Ebeveynlik Tarzı ve Cinsiyet ile İlişkileri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.41, pp.20-37, 2017 (Other Refereed National Journals)

Akran Zorbalığı Okul Tükenmişliği ve Ebeveyn İzlemesi Arasındaki İlişki

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.43, pp.1389-1396, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigating The Role of Traditional Children's Games in Teaching Ten Universal Values in Turkey

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.62, pp.283-300, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

School As If A Workplace Explorıng Burnout Among Hıgh School Students Bir İş Yeri Gibi Okul Lise Öğrencileri Arasında Tükenmişliğin Keşfi

Journal of Theory and Practice in Education / Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi-, vol.11, no.2, pp.460-472, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlk ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öğrenmeyi Olumsuz Etkileyen Öğrenci Sorunlarına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Çözüm Önerileri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim dergisi, vol.21, no.1, pp.111-130, 2013 (Other Refereed National Journals)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Atılganlık Becerilerinin Bazı Değişkenlerle İlişkisi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.36, pp.77-93, 2011 (Other Refereed National Journals)

The Twenty Statement Test in Teacher Development

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, vol.2, no.4, pp.95-106, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Öğrencilerinde Derse Katılmaya Motive Olma ile Yaşam Amaçları Belirleme Arasındaki İlişkiler

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.3, pp.149-158, 2011 (Other Refereed National Journals)

Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşları ve Okul TükenmişliğiArasındaki İlişkiler Relationships of High School Student Subjective Weil Being and School Burnout

International Online Journal of Educational Sciences, vol.3, no.1, pp.181-199, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Öğrencilerinin Derse Katılmaya Motive Olmaları ile Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.21, pp.26-44, 2011 (Other Refereed National Journals)

Ergen Öznel İyi Oluşu ile Kimlik Statüsü İlişkisinin İncelenmesi

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.16, pp.167-179, 2011 (Other Refereed National Journals)

Tedbirsiz Davranışın Belirleyicileri

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, no.2, pp.1618-1634, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ergenlerin Derse Katılmaya Motive Olmaları ile Öznel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası İnsani Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.1219-1233, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Genel Öz Yeterlik Ölçeği nin GÖYÖ Türkçe ye Uyarlama Çalışması

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.113-131, 2010 (Other Refereed National Journals)

A Qualitative Investigation of Adult Imprudent Behavior

International Journal of Progressive Education, vol.6, no.2, pp.27-47, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teacher education student s epistemological beliefs and theirconceptions about teaching and learning

Procedia Social and Behavioral Sciences, no.2, pp.2599-2604, 2010 (Non-Refreed Journal)

A Study of Developing Tendency of Imprudent Behaviour Scale

Journal of Theory and Practice in Education- Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, vol.5, no.2, pp.170-179, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrencilerin Üniversiteye Sosyal Uyumu Bir Üniversite Örneği

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.1, pp.46-64, 2009 (Other Refereed National Journals)

Gerçekçi Olmayan İyimserlik Kuramı

Türkiye Soysal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.1, pp.19-34, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Zorba Kendine Güvenen ve Zorbalıktan Kaçınan Tutumları Sergileyen Lise Öğrencilerinin İş Birliği Yapma Karakter Özelliği Açısından Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.41, no.2, pp.23-42, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Değer Olarak İlkeli Davranma

21.Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Kongresi, 24 - 27 October 2019, pp.64

Ortaokul ve Lise Öğrencielrinin Bakış Açısıyla Okulun Gerekliliği

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

Lise Öğrencileri İçin Etkili Ders Çalışma Ölçeği Geliştirme Çalışması.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya, 18 - 20 May 2017

Ergen Gözüyle Ceza ve Etkileri

VIII. International Congress of Educational Research., Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.62

Akademik Bağlamda Ödül Bağımlılığının Ebeveynlik Tarzı ve Cinsiyet ile İlişkileri

VIII. International Congress of Educational Research., Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.63

Akademik Bağlamda Ceza Hassasiyetinin Ebeveynlik Tarzı ve Cinsiyet ile İlişkileri

VIII. International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.64

Akademik Bağlamda Ceza Hassasiyeti ve Ödül Bağımlılığının Okul Tükenmişliğini Yordaması

XVIII AMCE-AMCE-WAER CONGRESS, Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016, pp.132

The Analysis of Psychological Factors Predicting Problem Behaviours Among Adolescents

7th World Conference on Pschology, Counseling Guidance, 28 - 30 April 2016

Okul Tükenmişliğini Önlemede Ebeveyn İzlemesi ve Olumlu Okul İklimine Dayalı Bir Model

II. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 8 - 10 June 2015

Ödül Bir Ceza mı Ödül Bağımlılığından Ceza Hassasiyetine

II. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015

Ceza Hassasiyeti Okul Tükenmişliğine Götürürken Okul Sevgisi Ceza Hassasiyetini Artırır mı

II. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015

Türkiye de Oynanan Geleneksel Çocuk Oyunlarının Değerler Eğitimindeki Rolü Açısından İncelenmesi

TÜDÇOOK- I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, Eskişehir, Turkey, 14 - 17 May 2015

Lise öğrencileri için okul tükenmişliğini önlemede pozitif bir model

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 5 - 07 September 2013

Ortaöğretim Öğrencilerinde Okul Tükenmişliğinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 3 - 05 October 2011

Çocuk Gözüyle Oyun ve Oyuncak

Günümüzde Çocuk Oyunlarında ve Oyuncaklarında Değişimler Sempozyumu, Turkey, 9 - 10 December 2010

Teacher education student's epistemological beliefs and their conceptions about teaching and learning

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.2599-2604 identifier identifier

Yetişkinlerin Tedbirsiz Davranmasını Belirleyen Etkenlerin İncelenmesi

X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 21 - 23 October 2009

Genel Öz Yeterlik Ölçeğini GÖYÖ Türkçeye Uyarlama Çalışması

XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 1 - 03 October 2009

Öğretmen Adayı Öğrencilerin Öğrenme ve Öğretme Hakkındaki Epistemolojik İnançları

VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Turkey, 2 - 05 May 2009

A Qualitative Investigation of Adult Imprudent Behavior

Fourth International Congress of Qualitative Inquiry, 14 - 17 May 2008

A Study of Developing Tendency of Imprudent Behaviour Scale

International Social Sciences Education Symposium, 14 - 16 May 2008

Twenty Statement Test A tool for Teacher Sustainability

6th International Journal of Teacher Educationand Training (JTET) Congress, 4 - 07 May 2008

Evaluation of Cooperativeness asA Character Attribute for Adolescents Who Display Characteristics of Victim and Bully

10th Conference of European Association for the Research on Adolescence, 2 - 06 May 2006

Çocuk Anne ve Öğretmenlerin Cinsel Toplumsallaşmaya İlişkin Algıları

Disiplinler Arası Bakışla Türkiye'de Çocuk, Dördüncü Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Turkey, 15 - 17 October 2003

Books & Book Chapters

Okullar

in: Ergenlik, Figen Çok (Çeviri Edit.), Editor, İmge, Ankara, pp.223-256, 2017

Ahlak (Törel) Gelişimi

in: Eğitim Psikolojisi, M. Engin Deniz, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.165-195, 2017

Çocuk ve Ergenlerden Güvenli Yaşam

in: Çocuk ve Ergen bakımı, Abdülkadir Öztürk, Editor, Anadolu Üniversitesi yayınları, Eskişehir, pp.154-173, 2015

Aile İçi Uyumu Olumsuz Etkileyen Faktörler

in: Aile İçi Uyumlu Etkileşim, M. Bahattin Acat, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.142-159, 2015

Çocuk Gelişimi

in: Çocuk ve Ergen Bakımı, Abdülkadir Öztürk, Editor, Anadolu Üniversitesi yayınları, Eskişehir, pp.2-22, 2015

Çocuk ve Ergenlerde Güvenli Yaşam (Bölüm 8)

in: Çocuk ve Ergen Bakımı, Abdülkadir Öztürk, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.154-173, 2013

Çocuk Gelişimi (Bölüm 1)

in: Çocuk ve Ergen Bakımı, Abdülkadir Öztürk, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.2-22, 2013

Ahlak (Törel ) Gelişimi

in: Eğitim Psikolojisi, M. Engin Deniz, Editor, Maya Akademi, Ankara, pp.147-175, 2012

Aile İçi Uyumu Olumsuz Etkileyen Faktörler

in: Aile İçi Uyumlu Etkileşim, M. Bahattin Acat, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.142-159, 2012

Ahlak (Törel) Gelişim

in: Eğitim Psikolojisi, M. Engin Deniz, Editor, Maya Akademi, Ankara, pp.139-165, 2010

Ahlak (Törel ) Gelişimi (Bölüm 6)

in: Eğitim Psikolojisi, Deniz M. Engin, Editor, Maya Akademi, Ankara, pp.161-193, 2007